Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie

Lista dzieci nieprzyjętych

UWAGA

Informujemy, że dnia 27.05.2022r. podano do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Przypominamy, że kandydat zakwalifikowany nie jest jednocześnie dzieckiem przyjętym !!!

O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie wywieszona dnia 14.06.2022r.

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor przedszkola (pokój dyrektora I piętro) codziennie w godz. 8.00-15.00,  we wtorek do godz.15.30.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIESJKIEGO NR 2

Informujemy, że w terminie 1 do 14 czerwca 2022 r. rusza rekrutacja  do żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023 .

Wnioski wydawane będą dla dzieci z rocznika 2021 .

Karty zgłoszenia dziecka należy pobrać w siedzibie Przedszkola nr 4, ul. Kopernika 21 A lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole4.schoolpage.pl.

Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają Kartę zgłoszenia z wymaganymi załącznikami.

Wnioski można umieszczać w urnie lub osobiście u wicedyrektora przedszkola w godzinach 8.00 – 15.00, wtorki 7.00- 15.00,  środy : 8.00 – 15.30.

Ogłoszenie wyników 20 czerwca 2022 r.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Przedszkola nr 4 w Ostródzie

 na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z:

  • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
  • Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda z dn.17.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostróda na rok szkolny 2020/2021.
  • Uchwała XXXI/221/2017 Rady Miasta Ostróda z dnia 2017-01-31 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostróda.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,               w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda na rok szkolny 2022/2023:

  L.p  Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
      1.Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    01.03. – 18.03.2022    02.05. – 21.05.2022
       2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze  zm.) 03      31.03.2022      25.05.2022
  3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  08.04.2022  27.05.2022
  4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  11.04 – 22.04.2022  30.05. – 10.06.2022
  5.Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  26.04.2022  14.06.2022
  • wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci urodzonych w roku: 2019

od 01 marca do 18 marca 2022r. w godz. od 830 do 1500,

– druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola można otrzymać u wicedyrektora przedszkola lub pobrać ze strony internetowej przedszkola –  www.przedszkole4.schoolpage.pl